Хүргэлт:

www.gte.mn цахим худалдааны сайтын хүргэлтийн журам.

                Бараа худалдан авах эрх үүсэх 50000  төгрөгөөс дээш бичиг хэргийн бараа захиалахад.

           Дан бичгийн цаас авах бол 3 хайрцаг буюу 15 боодол  бичгийн цаас 50000 төгрөгийн

                     үнэ бүхий бичгийн цаас авсан бол 20000 төгрөгийн бичиг хэргийн бараа нэмж захиалахад

                    ХҮРГЭЛТ ҮНЭГҮЙ.Хүргэлт нь захиалга өгөгдснөөс хойш ажлын 8 цагийн дотор хийгдэнэ.

                                                                                                                Хүргэлтэнд зарлагын баримтаас гадна нэхэмжлэх, и-баримт дагалдана.                                                                                                                              

                 Захиалагч бараагаа зарлагын баримт, и-баримт, нэхэмжлэхтэй  тулган гарын үсэг зурж

                      и-баримт, зарлагын баримт, нэхэмжлэхийн 1 хувийг өөртөө үлдээнэ.Хүргэлтийн ажилтан

   барааг захиалагчид шалгуулан хүлээлгэж өгөх ба бараа бүтээгдэхүүн гэмтсэн,

                                                                                                     эвдэрсэн тохиолдолд хэрэглэгч  барааг солиулах буюу буцааж болно.