Нийт бүтээгдэхүүнээс 9-г харууллаа.

БИЧИХ, АРИЛГАХ ХЭРЭГСЭЛ

Запас, ү/балны, 1.0, 0.7

350 НӨАТ-тэй

БИЧИХ, АРИЛГАХ ХЭРЭГСЭЛ

Үзгэн балны запас, Gilifa 0,5 мм

200 НӨАТ-тэй

БИЧИХ, АРИЛГАХ ХЭРЭГСЭЛ

Үзгэн балны запас, MG-6128 0.7 мм

350 НӨАТ-тэй

БИЧИХ, АРИЛГАХ ХЭРЭГСЭЛ

Үзгэн балны запас, арилдаг KM1295

400 НӨАТ-тэй

БИЧИХ, АРИЛГАХ ХЭРЭГСЭЛ

Үзгэн балны запас, дардаг MG AGR67T12 0.5мм

500 НӨАТ-тэй