зеро үзгэн балны запас 0.5мм-н бүх төрлийн үзгэн баланд таарна